Nawigacja

Wymagania edukacyjne

Klasy 1 - 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA KONIEC KLASY I

Nowa podstawa programowa dla I etapu edukacji stanowi kontynuację treści zapisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

 

EDUKACJA

POLONISTYCZNA

W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka uczeń:

 • Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują. Komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby i odczucia
 • W kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno
 • Uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą
 • Opowiada treść historyjek obrazkowych, dostrzegając związki przyczynowo - skutkowe

W zakresie umiejętności czytania i pisania uczeń:

 • Rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji. Odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy
 • Zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty
 • Pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci, pisze ze słuchu. Dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii)
 • Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie
 • Pisze wielką literą imiona, nazwiska, nazwy miast, rzek, ulic
 • Interesuje się książką i czytaniem. Słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy). W miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela.
 • Korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela

W zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych uczeń:

 • Uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego
 • Rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence
 • Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

Uczeń kończący klasę I:

 • Rozumie proste polecenia i właściwie na nie reaguje
 • Nazywa obiekty w najbliższym otoczeniu
 • Recytuje wierszyki i rymowanki, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego
 • Rozumie sens opowiedzianych historyjek, gdy są wspierane obrazkami, gestami, przedmiotami

EDUKACJA MUZYCZNA

Uczeń kończący klasę I:

 • Powtarza prostą melodię, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, wykonuje śpiewanki i rymowanki
 • Odtwarza proste rytmy głosem i na instrumentach perkusyjnych. Wyraża nastrój i charakter muzyki pląsając i tańcząc (reaguje na zmianę tempa i dynamiki)
 • Realizuje proste schematy rytmiczne (tataizacją, ruchem całego ciała)
 • Wie, że muzykę można zapisać i odczytać
 • Świadomie i aktywnie słucha muzyki, wyraża swe doznania werbalnie i niewerbalnie
 • Kulturalnie zachowuje się na koncercie oraz w trakcie śpiewania hymnu narodowego

 

 

 

EDUKACJA PLASTYCZNA

Uczeń kończący klasę I:

 • Wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni. Posługuje się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura
 • Ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką. Korzysta z narzędzi multimedialnych
 • Wykonuje proste rekwizyty (np. lalkę, pacynkę) i wykorzystuje je w małych formach teatralnych. Tworzy przedmioty charakterystyczne dla sztuki ludowej regionu, w którym mieszka
 • Rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę (także architekturę zieleni), malarstwo, rzeźbę, grafikę, wypowiada się na ich temat

EDUKACJA SPOŁECZNA

Uczeń kończący klasę I:

 • Potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi. Wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym. Wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy
 • Współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych. Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy
 • Wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich
 • Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. Dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny
 • Zna zagrożenia ze strony ludzi. Wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc
 • Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego
 • Potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto). Wie, czym zajmuje się, np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz, wie, jak można się do nich zwrócić o pomoc
 • Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie. Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej

EDUKACJA PRZYRODNICZA

W zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt uczeń:

 • Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak: park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka)
 • Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy
 • Wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach, itp.. Prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody)
 • Wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice
 • Zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci, itp. Chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato
 • Zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, liście i grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia
 • Wie, że należy oszczędzać wodę. Wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt
 • Wie, że należy segregować śmieci. Rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych

 

W zakresie rozumienia warunków atmosferycznych uczeń:

 • Obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody
 • Wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, i stosuje się do podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody
 • Nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody
 • Zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar, i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

W zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki uczeń:

 • Ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach
 • Określa i prezentuje położenie przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie
 • Układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je, wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie obiekty
 • Klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje, np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania
 • W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania
 • Wyprowadza kierunki od siebie i innych osób, określa położenie obiektów względem obranego obiektu, orientuje się na kartce papieru, aby odnajdywać informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku
 • Dostrzega symetrię (np. w rysunku motyla). Zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej. Kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek)

W zakresie liczenia i sprawności rachunkowych uczeń:

 • Sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularność dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20). Zapisuje liczby cyframi (zakres do 20) i dziesiątkami do 100
 • Wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach, sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania
 • Radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania
 • Zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań
 • Porównuje liczby, porządkuje je od najmniejszej do największej i odwrotnie, stosuje znaki <,>,=
 • Dodaje i odejmuje dziesiątki w zakresie 100
 • Układa odpowiedź i tworzy pytania.

 

W zakresie pomiaru:

 • Długości: uczeń mierzy długość, posługując się, np. linijką. Porównuje długości obiektów
 • Ciężaru: potrafi ważyć przedmioty. Różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze. Wie, że towar w sklepie pakowany jest według wagi
 • Płynów: odmierza płyny kubkiem i miarką litrową
 • Czasu: nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku. Orientuje się, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać. Rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków. Odczytuje pełne godziny na zegarze ze wskazówkami

W zakresie obliczeń pieniężnych uczeń:

 • Zna będące w obiegu monety i banknoty. Zna wartość nabywczą monet i radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży
 • Zna pojęcie długu i konieczność spłacania go
 • Wykonuje obliczenia pieniężne.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Uczeń kończący klasę I:

 • Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury
 • Wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia
 • Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera

ZAJĘCIA TECHNICZNE

W zakresie wychowania technicznego uczeń:

 • Wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę). Majsterkuje (np. latawce, wiatraczki)
 • Zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara), posługuje się nimi, nie psując ich
 • Buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, np. szałas, namiot, tor przeszkód. W miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu, samochody, samoloty, domy

W zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych uczeń:

 • Utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, w szatni, w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku
 • Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych
 • Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji. Wie jak trzeba się zachować w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna numery alarmowe

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Uczeń kończący klasę I:

 • Uczestniczy w zajęciach rozwijających sprawność fizyczną, zgodnie z regułami
 • Potrafi chwytać piłkę, rzucać nią do celu i na odległość, toczyć ją i kozłować
 • Potrafi pokonać przeszkody naturalne i sztuczne
 • Potrafi wykonać ćwiczenia równoważne
 • Dba ot, aby prawidłowo siedzieć w ławce, przy stole
 • Wie, że choroby są zagrożeniem dla zdrowia, i że można im zapobiegać poprzez: szczepienia ochronne, właściwe odżywianie się, aktywność fizyczną, przestrzeganie higieny. Właściwie zachowuje się w sytuacji choroby
 • Wie, że nie można samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości, środków ochrony roślin)
 • Wie, że dzieci niepełnosprawne znajdują się w trudnej sytuacji i pomaga im

Podane umiejętności dotyczą dzieci o prawidłowym rozwoju fizycznym. Umiejętności dzieci niepełnosprawnych ustala się stosownie do ich możliwości

 

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy I

OCENA CELUJĄCA

 • Uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy.
 • Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej.
 • Osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

OCENA BARDZO DOBRA

 • Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy klasy I: 1. Witam – Bądź pozdrowiony, Panie!

2. Dziękuję i chwalę. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

3. Proszę. Wysłuchaj nas, Panie!

            4. Przepraszam. Panie, zmiłuj sie nad nami!

            5. Czekam. Przyjdź, Panie Jezu!

6. Czuwam z Maryją i świętymi. Razem czuwajmy.

 • Zdobyte wiadomości potrafi samodzielnie objaśnić i powiązać w całość.
 • Uczeń posiada uzupełniony zeszyt ćwiczeń.
 • Zna Mały Katechizm.
 • Bierze czynny udział w katechezie.
 • Okazuje szacunek dla  przedmiotów, miejsc i znaków religijnych.
 • Przejawia postawę apostolską, wyrażając na zewnątrz swoją wiarę.

OCENA DOBRA

 • Uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy religijnej.
 • Dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.
 • Uczeń posiada uzupełniony zeszyt ćwiczeń.
 • Potrafi odpowiedzieć samodzielnie na wszystkie pytania związane z tematem katechezy.
 • Zna  Mały Katechizm.
 • Przejawia aktywność na zajęciach.
 • Okazuje szacunek dla przedmiotów, miejsc i znaków religijnych.

OCENA DOSTATECZNA

 • Uczeń opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy.
 • Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są luki. 
 • Wykonanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia.
 • Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 • Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są luki, umożliwiają mu one jednak dalszą naukę oraz utożsamianie się z chrześcijaństwem.
 • Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy nauczyciela.
 • Niechętnie bierze udział w katechezie.
 • Zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary.

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

 • Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
 • Odmawia wszelkiej współpracy.
 • Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II

EDUKACJA POLONISTYCZNA

DOSKONALE

UCZEŃ:

·  czyta płynnie każdy nawet nowy, tekst

·  wykazuje zainteresowania czytelnicze, sprawnie korzysta z różnych źródeł i informacji

·  w pełni rozumie treść czytanego tekstu

·  swobodnie i barwnie wypowiada się na różne tematy

·  samodzielnie tworzy spójne wypowiedzi pisemne

·  układa zdania opisujące wskazany przedmiot, osobę, roślinę, zwierzę

·  rozwija i przekształca zdania

·  poprawnie pisze z pamięci i ze słuchu tekst wykraczające poza opracowane         słownictwo

· posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program edukacyjny

BARDZO DOBRZE

UCZEŃ:

· czyta poprawnie i wyraziście zdania, krótkie teksty opracowane na lekcji

·  rozumie samodzielnie czytane krótkie teksty

· wypowiada się na temat własnych przeżyć, wydarzeń z życia, ilustracji,

   czytanych i słuchanych tekstów

· pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu krótkie teksty w zakresie

   opracowanego słownictwa

· układa kilkuzdaniową wypowiedź pisemną

· rozpoznaje zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące

· stosuje w praktyce podział wyrazów na sylaby

· bezbłędnie porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej według pierwszej litery

· samodzielnie układa zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące

· tworzy proste teksty użytkowe (np. zaproszenie, życzenia)

DOBRZE

UCZEŃ:

· czyta powoli wyrazy i zdania, zazwyczaj poprawnie

·  rozpoznaje w tekście zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące

·  wypowiada się prostymi zdaniami na tematy bliskie dzieciom, na pytania zazwyczaj     odpowiada pojedynczymi wyrazami

·  układa z rozsypanki krótkie zdania

·  przy przepisywaniu i pisaniu z pamięci popełnia błędy

·  formułuje proste pytania do opracowanego tekstu

·  nie zawsze stosuje podział wyrazów na sylaby

·  w porządkowaniu wyrazów w kolejności alfabetycznej popełnia nieliczne błędy

·  pod kierunkiem nauczyciela tworzy proste teksty użytkowe

·  nie zawsze pisze czytelnie i estetycznie

DOSTATECZNIE

UCZEŃ:

·  czyta wyrazami i powoli, głoskuje dłuższe wyrazy

·  ma trudności ze skupieniem uwagi podczas słuchania tekstu

·  wypowiada się niechętnie, na pytania odpowiada krótko, najczęściej jednym wyrazem,       rzadko prostym zdaniem

·  popełnia błędy w porządkowaniu wyrazów w kolejności alfabetycznej

·  przy przepisywaniu i pisaniu samodzielnym popełnia błędy, myli lub opuszcza litery

·  z pomocą nauczyciela tworzy proste teksty użytkowe

·  rzadko przestrzega zasad kaligrafii

NIEWYSTARCZAJĄCO

UCZEŃ:

·  w minimalnym stopniu opanował umiejętność czytania, głoskuje, ma trudności z     dokonaniem syntezy

·  przy pisaniu i przepisywanie popełnia liczne błędy

·  wypowiada się rzadko i niechętnie, zazwyczaj wyrazem

·  nie słucha wypowiedzi innych

·  nie umie uporządkować wyrazów w kolejności alfabetycznej

·  myli rodzaje zdań

·  nie przestrzega zasad kaligrafii

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA

DOSKONALE

UCZEŃ:

·  sprawnie porównuje, porządkuje, dodaje i odejmuje liczby wykraczające poza zakres     liczbowy aktualnie opracowywany na zajęciach

·  samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe o wyższym stopniu trudności

·  interesuje się matematyką

·  potrafi dokonać pomiaru długości, ciężaru, płynów różnymi sposobami

·  dokonuje obliczeń zegarowych i kalendarzowych (godz., min.)

·  biegle posługuje się tabliczką mnożenia

 BARDZO DOBRZE

UCZEŃ:

 • rozumie i określa kierunki w przestrzeni
 • zapisuje i odczytuje liczby w zakresie aktualnie opracowywanym na zajęciach
 • praktycznie posługuje się liczbą porządkową
 • sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100
 • mierzy długości, ilości płynów, masy różnymi miarkami
 • liczy pieniądze, zna pojęcie długu i konieczność spłacania go
 • zna kolejność dni tygodnia i miesięcy w roku
 • zna i stosuje znaki rzymskie od I do XII
 • rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe w postaci okienka
 • pamięciowo mnoży i dzieli w zakresie 50
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe na porównywanie różnicowe
 • zapisuje, porządkuje daty różnymi sposobami
 • rozwiązuje zadania tekstowe jednodziałaniowe i stosuje zapis cyfrowy oraz znaki działań

DOBRZE

UCZEŃ:

 • zapisuje i odczytuje liczby (w zakresie aktualnie opracowywanym)
 • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, czasami popełnia błędy
 • ma niewielkie trudności z mierzeniem odcinków, liczeniem pieniędzy
 • zna kolejność dni tygodnia i nazwy miesięcy
 • z pomocą nauczyciela zapisuje i rozwiązuje proste zadania z treścią
 • zapisuje liczby od 1 do 12 znakami rzymskimi
 • rozwiązuje zadania tekstowe pod kierunkiem nauczyciela
 • poprawnie zapisuje daty wybranym sposobem

DOSTATECZNIE

UCZEŃ:

·  dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100, czasami posługuje się konkretami

·  myli kolejność dni tygodnia i miesięcy w roku

·  ma trudności z porównywaniem i szeregowaniem przedmiotów pod względem wskazanej    cechy

·  nie rozumie zależności występujących w najprostszych zadaniach tekstowych, rozwiązuje     zadania z pomocą nauczyciela

·  popełnia błędy zapisując liczby od 1 do 12 znakami rzymskimi

·  ma kłopoty z prawidłowym zapisem daty

NIEWYSTARCZAJĄCO

UCZEŃ:

· dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 posługując się konkretami

·  nie zna kolejności dni tygodnia i miesięcy

·  nie rozumie zależności występujących w najprostszych zadaniach tekstowych

·  rozwiązuje zadania tekstowe tylko z pomocą nauczyciela

·  nie potrafi prawidłowo zapisać daty

EDUKACJA PRZYRODNICZA

 DOSKONALE

 UCZEŃ:                             

 • posiada wiedzę i umiejętności w zakresie treści przyrodniczych, wykraczające poza   program edukacji,
 • samodzielnie i twórczo rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, korzysta z różnych  źródeł informacji, przeprowadza różnorodne doświadczenia przyrodnicze,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych,
 • uważnie obserwuje przyrodę i wyjaśnia zjawiska w niej zachodzące oraz formułuje wnioski  na podstawie obserwacji otaczającej rzeczywistości,
 • prowadzi hodowle i uprawy,
 • aktywnie podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim otoczeniu,

BARDZO DOBRZE

UCZEŃ:

 • obserwuje zmiany zachodzące w otoczeniu przyrodniczym, dostrzega przyczyny i skutki
 • zna  życie w wybranych ekosystemach: w lesie, w ogrodzie, parku, zbiornikach wodnych
 • Zna charakterystyczne cechy krajobrazów: nadmorskiego, nizinnego, górskiego, wymienia kilka charakterystycznych i typowych zwierząt dla danego regionu,
 • rozpoznaje, nazywa owoce i warzywa uprawiane w Polsce,
 • wie, jakie przetwory można otrzymać z warzyw i owoców i jakie mają znaczenie dla  zdrowia człowieka,
 • poznaje podstawowe części ciała i organy wewnętrzne człowieka np. serce, płuca, żołądek,
 • zna wpływ światła, powietrza i wody na życie ludzi, roślin i zwierząt,
 • zna nazwy pierwszych kwiatów zakwitających wiosną,
 • wie, jak zbudowany jest kwiat i jak rozmnażają się rośliny,
 • wie, jakie ptaki zimują w kraju, a jakie odlatują od nas na zimę, zna nazwy ptaków        żyjących w najbliższej okolicy,
 • wie, jakie zwierzęta hoduje się w Polsce i w najbliższej okolicy oraz jakie
 • są cele hodowli tych zwierząt,
 • wymienia i rozpoznaje niektóre zwierzęta egzotyczne,
 • zna charakterystyczne cechy ssaków i ptaków hodowlanych,
 • nazywa zawody związane z hodowlą zwierząt: hodowca, weterynarz,
 • potrafi wymienić nazwy owadów pożytecznych dla ludzi i nazwy szkodników roślin.
 • zna znaczenie wybranych skał i minerałów,
 • dostrzega niebezpieczeństwa związane z: kąpielą, zabawami na śniegu i lodzie, zjawiskami atmosferycznymi (burza, huragan, powódź, śnieżyca),

 

DOBRZE

UCZEŃ:

 • dostrzega zmiany zachodzące w otoczeniu przyrodniczym
 • poznaje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, w ogrodzie, parku, zbiornikach wodnych
 • zna charakterystyczne cechy krajobrazów: nadmorskiego, nizinnego, górskiego,
 • rozpoznaje owoce i warzywa uprawiane w Polsce,
 • wie, jakie przetwory można otrzymać z warzyw i owoców i jak je przechowywać,
 • wie, co to są rośliny ozdobne, wymienia nazwy niektórych z nich,
 • dba o zieleń w swoim najbliższym otoczeniu,
 • zna nazwy kilku pierwszych kwiatów zakwitających wiosną,
 • wie, jakie warunki są niezbędne, aby rośliny i zwierzęta prawidłowo się rozwijały,
 • wie, jak zbudowany jest kwiat,
 • wymienia kilka nazw ptaków zimujących w kraju, i odlatujących od nas na zimę,
 • zna charakterystyczne cechy ssaków i ptaków hodowlanych,
 • nazywa zawody związane z hodowlą zwierząt: hodowca, weterynarz,
 • potrafi wymienić nazwy owadów pożytecznych dla ludzi,
 • rozpoznaje wybrane zwierzęta egzotyczne,

DOSTATECZNIE

UCZEŃ:

 • dostrzega zmiany zachodzące w otoczeniu przyrodniczym
 • poznaje życie w niektórych ekosystemach: w lesie, w ogrodzie, parku, zbiornikach wodnych
 • zna większość nazw owoców i warzyw uprawianych w Polsce,
 • wie, jakie przetwory można otrzymać z warzyw i owoców,
 • wie, co to są rośliny ozdobne,
 • wskazuje wybrane elementy budowy kwiatu,
 • nie zawsze dba o zieleń w swoim najbliższym otoczeniu,
 • myli nazwy pierwszych kwiatów zakwitających wiosną,
 • wymienia kilka nazw ptaków żyjących w najbliższej okolicy,
 • zna niektóre cechy ssaków i ptaków hodowlanych,
 • wymienia warunki niezbędne dla rozwoju roślin,
 • wymienia nazwy owadów.

 

NIEWYSTARCZAJĄCO

UCZEŃ:

 • potrafi wymienić kilka cech danej pory roku
 • zna nazwy kilku zwierząt i roślin żyjących w lesie, ogrodzie
 • zna nazwy kilku owoców i warzyw,
 • myli elementy budowy kwiatu,
 • myli nazwy przetworów z owoców i warzyw,
 • nie zna roślin ozdobnych,
 • rzadko dba o zieleń w najbliższym otoczeniu,
 • rozpoznaje pierwsze wiosenne kwiaty, ale nie umie ich nazwać,
 • wymienia niektóre warunki niezbędne dla rozwoju roślin,
 • wybiórczo rozpoznaje nazwy ptaków żyjących w najbliższej okolicy,
 • myli cechy charakterystyczne dla ssaków i ptaków,
 • myli nazwy owadów.

 

EDUKACJA SPOŁECZNA

DOSKONALE

 UCZEŃ:                               

· biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu      problemów teoretycznych i praktycznych

·  potrafi oceniać postępowanie swoje i innych

·  odróżnia, co jest dobre, a co złe

·  zna źródła pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia i wie jak z nich skorzystać

·  właściwie reaguje w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych, szuka lub udziela pomocy w     sytuacjach zagrożenia

·  rozumie, że należy dostosować swoje wymagania do sytuacji ekonomicznej rodziny

·  potrafi wymienić nazwy kilku państw należących do Unii Europejskiej

·  zna i z szacunkiem odnosi się do symboli narodowych Polski i Unii Europejskiej

·  wie, jakie jest znaczenie stolicy dla państwa

·  zna i przestrzega praw i obowiązków ucznia

BARDZO DOBRZE

UCZEŃ:

· stara się obiektywnie oceniać postępowanie swoje i innych

·  rozpoznaje sygnały alarmowe w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, właściwie na nie     reaguje

·  zna numery alarmowe

·  stara się właściwie reagować w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych, szuka lub udziela     pomocy w sytuacjach zagrożenia

·  przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności

·  zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa

·  nawiązuje pozytywne kontakty w grupie, aktywnie i twórczo uczestniczy w życiu klasy

·  zna prawa i obowiązki ucznia, stara się je przestrzegać

·  wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób

·  poznaje pracę ludzi różnych zawodów i rozumie jej znaczenie

·  akceptuje różnice między ludźmi

·  poznaje swoją najbliższą okolicę i jej najważniejsze obiekty oraz region, w którym mieszka

·  zna swoją narodowość i symbole narodowe, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej

·  wie, że są ludzie zasłużeni dla miejscowości, Polski i świata

DOBRZE

UCZEŃ:

·  próbuje dokonać właściwej samooceny i oceny innych

·  rozpoznaje sygnały alarmowe w sytuacjach szkolnych, właściwie na nie reaguje

·  zna większość numerów alarmowych

·  radzi sobie z niektórymi problemami życiowymi, pomaga innym

·  rozumie więzi rodzinne i koleżeńskie

·  nawiązuje pozytywne kontakty w grupie, uczestniczy w życiu klasy

·  zna prawa i obowiązki ucznia, zazwyczaj je przestrzega

·  zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa

·  zazwyczaj stara się wykazywać szacunek i zrozumienie dla innych osób

·  poznaje pracę ludzi różnych zawodów ale nie zawsze rozumie jej znaczenie

·  stara się akceptować różnice między ludźmi

·  poznaje swoją najbliższą okolicę i jej najważniejsze obiekty

·  zna swoją narodowość i główne symbole narodowe, wie, jak się wobec nich zachować

·  wie, że są ludzie zasłużeni dla miejscowości, Polski

DOSTATECZNIE

UCZEŃ:

·  ocena postępowania swojego i innych sprawia mu kłopot

·  słabo rozpoznaje sygnały alarmowe w sytuacjach szkolnych, nie zawsze właściwie na

    nie reaguje

·  wybiórczo zna numery alarmowe

·  nie zawsze właściwie reaguje w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych, próbuje radzić sobie     z problemami

·  wie, jakie znaczenie ma rodzina w życiu człowieka

·  stara się zgodnie współpracować w zespole i bawić w grupie

·  zna prawa i obowiązki ucznia, nie zawsze dotrzymuje umów i zobowiązań

·  stara się, ale nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa

·  nie zawsze wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób

·  poznaje pracę ludzi różnych zawodów ze swojego regionu

·  nie zawsze potrafi zaakceptować różnice między ludźmi

·  poznaje swoją najbliższą okolicę i jej najważniejsze obiekty

·  zna swoją narodowość i symbole narodowe, ale nie zawsze pamięta, jak się wobec nich     zachować

·  wie, że są ludzie zasłużeni dla miejscowości

NIEWYSTARCZAJĄCO

UCZEŃ:

·  ma trudności z dokonaniem samooceny i oceny zachowania innych

·  rzadko rozpoznaje sygnały alarmowe w sytuacjach szkolnych

·  myli numery alarmowe

·  nie zachowuje zasad bezpieczeństwa poruszając się po budynku szkolnym

·  nie potrafi właściwie reagować w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych

·  rzadko przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności

·  rozumie, na czym polega koleżeństwo, ale ma trudności z utrzymaniem prawidłowych

    relacji z rówieśnikami

·  zna prawa i obowiązki ucznia, rzadko ich przestrzega

·  nie wykazuje szacunku i zrozumienia dla innych osób

·  poznaje pracę ludzi różnych zawodów, nie zawsze rozumie jej znaczenie

·  ma problemy z akceptacją różnic między ludźmi

·  poznaje swoją najbliższą okolicę i niektóre najważniejsze obiekty

·  zna swoją narodowość i niektóre symbole narodowe

EDUKACJA MUZYCZNA

Ocena uwzględnia wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

DOSKONALE

 UCZEŃ:                                

·  śpiewa piosenki o wyższym stopniu trudności

·  akompaniuje do piosenek i zabaw ruchowych na instrumentach perkusyjnych

·  gra proste melodie na instrumentach melodycznych

·  wykorzystuje muzykę do ekspresji emocjonalnej i ruchowej

·  posiada znajomość zapisu rytmicznego w zakresie głównych wartości: cała nuta, półnuta,     ćwierćnuta, ósemka i odpowiadające im pauzy

·  zna położenie nut na pięciolinii w zakresie gamy C-dur

·  tworzy muzyczne ilustracje do opowiadań i wierszy

·  chętnie słucha utworów muzycznych i określa ich nastrój

·  osiąga sukcesy w konkursach muzycznych

·  rozwija zdolności muzyczne na dodatkowych zajęciach z muzyki (ognisko muzyczne,     szkoła muzyczna, kółko muzyczne)

BARDZO DOBRZE

UCZEŃ:

·  chętnie śpiewa piosenki jednogłosowe zbiorowo i indywidualnie

·  gra proste melodie na wybranym instrumencie

·  twórczo uczestniczy w zabawach przy muzyce

·  odtwarza i tworzy rytmy oraz akompaniament na instrumentach perkusyjnych

·  potrafi zapisać i odczytać gamę C –dur

·  zna kroki wybranego tańca ludowego

·  rozpoznaje instrumenty muzyczne należące do różnych grup

·  chętnie słucha utworów muzycznych i określa ich nastrój

DOBRZE

UCZEŃ:

·  śpiewa piosenki jednogłosowe w grupie,

·  rytmicznie czyta teksty

·  zna wartości nut, nie zawsze poprawnie wystukuje rytmy

·  aktywnie uczestniczy w zabawach muzyczno - ruchowych

·  wyraża muzykę ruchem,

·  określa w utworach muzycznych dynamikę,

·  potrafi określić nastrój w prostym utworze muzycznym

·  zna i nazywa wybrane instrumenty muzyczne

·  potrafi zatańczyć prosty układ ruchowy

DOSTATECZNIE

UCZEŃ:

·  śpiewa kilka poznanych piosenek,

·  nie zawsze potrafi określić dynamikę i wysokości dźwięków ,

·  ma kłopoty z zapisaniem na pięciolinii poznanych dźwięków gamy C -dur,

·  mylnie określa nastrój wysłuchanych utworów

·  odtwarza proste rytmy razem z grupą

·  myli elementy prostego układu ruchowego

·  rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne

NIEWYSTARCZAJĄCO

UCZEŃ:

·  słabo zna słowa i melodię poznanych piosenek, niechętnie śpiewa,

·  z pomocą nauczyciela czyta rytmicznie proste teksty

·  nie umie wystukać prostego rytmu, myli wartości nut

·  nie rozróżnia podstawowych elementów muzyki

·  rozpoznaje instrumenty muzyczne, wykorzystywane podczas zajęć

·  nie zapamiętuje prostego układu ruchowego

·  potrafi poruszać się rytmicznie, ale wymaga zachęty do zabaw przy muzyce

EDUKACJA TECHNICZNA

Ocena uwzględnia wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

wynikających ze specyfiki tych zajęć.

DOSKONALE

 UCZEŃ:                               

·  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w praktyce oraz     różnymi narzędziami potrzebnymi do pracy

·  samodzielnie wykonuje prace techniczne stosując ciekawe i nietypowe rozwiązania

·  osiąga sukcesy w konkursach technicznych

·  planuje swoją pracę

·  dba o estetykę wykonanej pracy

·  umie dobrać materiały i narzędzia do wykonywanej pracy

·  wykazuje się pomysłowością

·  potrafi oszczędnie gospodarować materiałami

·  dba o porządek w miejscu pracy

·  zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa

BARDZO DOBRZE

UCZEŃ:

·  przygotowuje stanowisko do pracy i porządkuje je po jej zakończeniu

·  bezpiecznie posługuje się narzędziami

·  umie udzielić pierwszej pomocy przy skaleczeniu

·  potrafi wykonać pracę zgodnie z podaną instrukcją

·  dobiera materiały i narzędzia do wykonywanej pracy

·  umie aktywnie pracować w zespole

·  uznaje zasadę, że praca powinna być wykonana dokładnie

·  orientuje się w wartości użytkowej urządzeń technicznych

·  podejmuje działalność techniczną

·  poprawnie wykonuje prace według planu

·  stara się oszczędnie gospodarować materiałami

DOBRZE

UCZEŃ:

·  umie przygotować stanowisko do pracy i uporządkować je po jej zakończeniu

·  stara się wykonać pracę zgodnie z podaną instrukcją i przy pomocy nauczyciela

·  wykonuje prace techniczne według planu i wskazań nauczyciela

·  korzysta z prostej instrukcji

·  stara się oszczędnie gospodarować materiałami

·  wykazuje niewielką pomysłowość w wykonywaniu prac

·  posługuje się narzędziami w sposób prawidłowy i bezpieczny

DOSTATECZNIE

UCZEŃ:

·  podejmuje działalność techniczną

·  nie zawsze utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy

·  prace zazwyczaj są schematyczne i mało estetyczne

·  ma trudności w zaplanowaniu swojej pracy

·  wykazuje niewielką pomysłowość w wykonywaniu prac

·  z pomocą nauczyciela korzysta z instrukcji

·  w obecności nauczyciela posługuje się narzędziami w sposób prawidłowy i bezpieczny

NIEWYSTARCZAJĄCO

UCZEŃ:

·  niechętnie podejmuje działalność techniczną

·  nie zawsze zachowuje zasady bezpieczeństwa posługując się narzędziami

·  nie umie korzystać z instrukcji

·  z pomocą nauczyciela wykonuje proste prace techniczne

·  nie potrafi zaplanować swoich działań

·  prace są nieestetyczne

·  nie zachowuje porządku w miejscu pracy

EDUKACJA PLASTYCZNA

Ocena uwzględnia wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

wynikających ze specyfiki tych zajęć.

DOSKONALE

 UCZEŃ:                               

·  wyraża w swojej pracy plastycznej indywidualny stosunek do prezentowanego tematu

·  stopniowo wzbogaca swoje prace plastyczne, różnicując linie, kształty, faktury i barwy, co     świadczy o rozwoju warsztatu plastycznego

·  wzbogaca swoje prace o szczegóły świadczące o rozwoju percepcji wzrokowej     umiejętności  obserwacji i korzystania ze zdobytych doświadczeń

·  potrafi wykonać postawione przed nim zadanie plastyczne, korzystając ze zdobytych

    wiadomości i umiejętności

·  umie posługiwać się podstawowymi narzędziami i materiałami plastycznymi

·  chętnie podejmuje działalność plastyczną: maluje, rysuje, lepi, wycina, wydziera itp.

·  przedstawia i wyraża zjawiska i wydarzenia realne i fantastyczne z uwzględnieniem     nastroju

·  uwzględnia wielkość, kształt, barwę, położenie, fakturę

·  określa układy przedmiotów ( symetria jednoosiowa )

BARDZO DOBRZE

UCZEŃ:

·  chętnie podejmuje działalność plastyczną: rysuje, maluje, rzeźbi, wycina, wydziera

·  przedstawia zjawiska oraz wydarzenia realne i fantastyczne z uwzględnieniem rozwoju     warsztatu plastycznego nastroju i ruchu postaci

·  uwzględnia kształt, wielkość, proporcje, barwę, fakturę

·  potrafi wykonać postawione przed nim zadanie plastyczne, korzystając ze zdobytych

    wiadomości i umiejętności

·  umie posługiwać się podstawowymi narzędziami i materiałami plastycznymi

·  stopniowo wzbogaca swoje prace plastyczne, różnicując linie, kształty, faktury i barwy, co     świadczy o rozwoju warsztatu plastycznego

DOBRZE

UCZEŃ:

·  podejmuje działalność plastyczną: rysuje, maluje, wydziera, wycina,

·  przedstawia zjawiska oraz wydarzenia realne i fantastyczne, ale nie uwzględnia ruchu

    postaci

·  ma kłopoty z uwzględnieniem kształtu, barwy, faktury

·  prace nie zawsze wykonane są starannie i estetycznie

·  umie posługiwać się podstawowymi narzędziami i materiałami plastycznymi

DOSTATECZNIE

UCZEŃ:

·  nie zawsze chętnie podejmuje działalność plastyczną

·  schematycznie przedstawia zjawiska oraz wydarzenia realne i fantastyczne

·  ma kłopoty z wyrażeniem przy pomocy różnych środków plastycznych: kształtu, barwy,     wielkości i proporcji, rytmu

·  korzysta z jednej techniki plastycznej

·  prace nie zawsze wykonane są starannie i estetycznie

NIEWYSTARCZAJĄCO

UCZEŃ:

·  niechętnie podejmuje działalność plastyczną

·  w pracach plastycznych wykorzystuje proste środki wyrazu

·  rzadko uwzględnia proporcję, kształt, barwę, fakturę

·  ma problemy z wykonaniem pracy na podany temat

·  prace na ogół są niestaranne i nieestetyczne

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Ocena uwzględnia wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

wynikających ze specyfiki tych zajęć.

DOSKONALE

 UCZEŃ:                                

·  jest sprawny ruchowo, zainteresowany sportem,

·  osiąga sukcesy w zawodach sportowych

·  jest świadomy swoich fizycznych możliwości,

·  zawsze wie, że wysiłek powinien być stopniowany,

·  zawsze przestrzega zasad higieny,

·  zawsze przestrzega reguł współdziałania w zespole,

·  zawsze przestrzega zasad rywalizacji oraz reguł gier,

·  zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas uprawiania sportów,

·  zawsze wie, jak się zachować w razie wypadku lub kontuzji,

·  potrafi powiedzieć kilka zdań o ulubionej dyscyplinie sportowej,

·  właściwie reaguje na zwycięstwo i porażkę.

BARDZO DOBRZE

UCZEŃ:

·  rozumie znaczenie ćwiczeń i odżywiania dla rozwoju fizycznego,

·  wie, że wysiłek powinien być stopniowany,

·  przestrzega zasad higieny,

·  przestrzega reguł gier i współdziałania w zespole,

·  przestrzega zasad rywalizacji,

·  przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych,

·  wie, jak się zachować w razie wypadku lub kontuzji,

·  właściwie reaguje na zwycięstwo i porażkę,

·  poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastycznie,

·  sprawnie rzuca, chwyta, celuje biega ,skacze, pokonuje przeszkody.

DOBRZE

UCZEŃ:

·  rozumie znaczenie ćwiczeń i odżywiania dla rozwoju fizycznego,

·  przestrzega zasad higieny,

·  przestrzega reguł gier i współdziałania w zespole,

·  przestrzega zasad rywalizacji,

·  przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych,

·  stara się poprawnie wykonać ćwiczenia gimnastycznie,

·  rzuca, chwyta, celuje biega ,skacze, pokonuje przeszkody,

·  stara się właściwie reagować na zwycięstwo i porażkę.

DOSTATECZNIE

UCZEŃ:

·  rozumie znaczenie ćwiczeń dla rozwoju fizycznego,

·  nie zawsze przestrzega zasad higieny,

·  nie zawsze przestrzega reguł gier i współdziałania w zespole,

·  nie zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zajęć ruchowych,

·  słabo wykonuje ćwiczenia gimnastycznie,

·  rzuca, chwyta, celuje biega ,skacze, pokonuje przeszkody,

·  nie zawsze właściwie reaguje na zwycięstwo i porażkę.

NIEWYSTARCZAJĄCO

UCZEŃ:

·  rzadko przestrzega zasad rywalizacji,

·  rozumie znaczenie ćwiczeń dla rozwoju fizycznego,

·  niechętnie i niepoprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,

·  nie angażuje się w grach zespołowych,

·  rzadko reaguje właściwie na zwycięstwo i porażkę,

·  rzadko przestrzega zasad higieny.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Ocena uwzględnia wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

wynikających ze specyfiki tych zajęć.

DOSKONALE

 UCZEŃ:                               

 • sprawnie posługuje się wybranymi programami edukacyjnymi i grami rozwijając swoje zainteresowania i poszerzając zakres wiadomości
 • samodzielnie pisze za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy, zdania i krótkie teksty korzystając z edytora tekstu w programie Microsoft Word.
 • sprawnie wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki   korzystając z przybornika w edytorze grafiki Paint
 • zapisuje i drukuje opracowany samodzielnie tekst lub rysunek.
 • przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły).
 • dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie,
 • korzysta z przekazów multimedialnych

   BARDZO DOBRZE

UCZEŃ:

 • rozpoznaje i nazywa nośniki /np. płyta CD/ zna elementy zestawu komputerowego i ich przeznaczenie
 • sprawnie posługuje się myszą – korzysta z jej lewego i prawego przycisku
 • umie uruchomić edukacyjną grę komputerową, zna zasady jej działania, czyta prostą instrukcję
 • wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania
 • stosuje elementy formatowania tekstu (np. kopiowanie, usuwanie, pogrubianie).
 • wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki   korzystając z podstawowych narzędzi z przybornika w edytorze grafiki Paint
 • umie korzystać ze wskazanych przez nauczyciela stron internetowych
 • odtwarza animacje i prezentacje multimedialne
 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu i multimediów.
 • rozumie, że podczas korzystania z sieci nie wolno ujawniać swoich danych. Informuje innych o zagrożeniach.
 • bezwzględnie przestrzega zasad prawidłowego włączania i wyłączania komputera.

DOBRZE

UCZEŃ:

 • rozpoznaje i nazywa najważniejsze elementy zestawu komputerowego i ich przeznaczenie
 • posługuje się myszą – korzysta z jej lewego i prawego przycisku
 • rozpoznaje wybrane klawisze i wykonuje polecenia z ich wykorzystaniem
 • wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy
 • stosuje niektóre elementy formatowania tekstu /np. kolor czcionki, rozmiar/wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki   korzystając z niektórych narzędzi z przybornika w edytorze grafiki Paint
 • umie odszukać wskazaną przez nauczyciela stronę internetową
 • poznaje sposób odtwarzania animacji i prezentacji multimedialnych.
 • wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne
 • ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu
 •  stosuje się do regulaminu obowiązującego w pracowni komputerowej.

DOSTATECZNIE

UCZEŃ:

 • umie obsługiwać komputer w podstawowym zakresie
 • myli  klawisze i ma problemy z wykonaniem poleceń
 • wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki,
 • z pomocą nauczyciela wykonuje proste rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki   korzystając z niektórych narzędzi z przybornika w edytorze grafiki Paint
 • z pomocą nauczyciela odszukuje wskazaną stronę internetową
 • poznaje ograniczenia dotyczące korzystania z komputera, internetu i multimediów.
 • poznaje niebezpieczeństwa wynikające z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu.
 • wie, że dzieci powinny korzystać tylko z gier dostosowanych do wieku i poziomu umiejętności najmłodszych użytkowników komputerów.

NIEWYSTARCZAJĄCO

UCZEŃ:

* z pomocą nauczyciela umie obsługiwać komputer w podstawowym zakresie

 • niechętnie podejmuje prace na zajęciach komputerowych
 • z pomocą nauczyciela wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki,
 • z  pomocą nauczyciela wykonuje proste rysunki w programie Paint

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy II

OCENA CELUJĄCA

 • Uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy.
 • Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej.
 • Twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację religijną.
 • Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy radą innym, jest świadkiem wiary.
 • Osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

OCENA BARDZO DOBRA

 • Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy klasy II:  1. Słuchamy słów Boga

      2. Odpowiadamy Bogu

            3. Dziękujemy Bogu

            4. Odchodzimy od Boga i powracamy

5. Spotykamy naszego Zbawiciela

            6. Otrzymujemy

            7. Dzielimy się

 • Zdobyte wiadomości potrafi samodzielnie objaśnić i powiązać w całość.
 • Uczeń posiada uzupełniony zeszyt ćwiczeń.
 • Zna Mały Katechizm.
 • Bierze czynny udział w katechezie.
 • Okazuje szacunek dla  przedmiotów, miejsc i znaków religijnych.
 • Przejawia postawę apostolską, wyrażając na zewnątrz swoją wiarę.

OCENA DOBRA

 • Uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy religijnej.
 • Dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.
 • Uczeń posiada uzupełniony zeszyt ćwiczeń.
 • Potrafi odpowiedzieć samodzielnie na wszystkie pytania związane z tematem katechezy.
 • Zna  Mały Katechizm.
 • Przejawia aktywność na zajęciach.
 • Okazuje szacunek dla przedmiotów, miejsc i znaków religijnych.

OCENA DOSTATECZNA

 • Uczeń opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy.
 • Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są luki. 
 • Wykonanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia.
 • Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 • Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są luki, umożliwiają mu one jednak dalszą naukę oraz utożsamianie się z chrześcijaństwem.
 • Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy nauczyciela.
 • Niechętnie bierze udział w katechezie.
 • Zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary.

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

 • Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
 • Odmawia wszelkiej współpracy.
 • Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

 

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY III

EDUKACJA POLONISTYCZNA

DOSKONALE

         UCZEŃ:

 • posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program edukacji polonistycznej dla klasy III,
 • samodzielnie i chętnie czyta literaturę dziecięcą i popularnonaukową,
 • poprawnie wypowiada się ustnie i pisemnie na tematy bliskie dziecku, wykazując się wiedzą i słownictwem wykraczającymi poza program nauczania klasy III,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w zakresie gramatyki, ortografii, interpunkcji itp.,
 • pisze bezbłędnie,
 • ma zdolności literackie, układa wierszyki i twórcze opowiadania,
 • osiąga sukcesy w konkursach polonistycznych,
 • uzasadnia wypowiadane sądy i opinie.

BARDZO DOBRZE 

         UCZEŃ:

 • uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,
 • czyta i rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edu­ka­cyjnym
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje i korzysta z obra­zko­wych słowników i encyklopedii,
 • rozpoznaje formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notat­ka do kroniki;
 •  rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z dziełami literackimi,
 • w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty, określa czas i miejsce akcji, wskazuje głównych bohaterów,
 • czyta teksty i recytuje wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji,
 •  czyta wskazane przez nauczyciela książki i wypowiada się na ich temat,
 • korzysta pod kierunkiem nauczyciela z podręczników i zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych;
 • wypowiada się w różnych formach: kilkuzdaniowa wypowiedź, krótkie opo­wia­­da­nie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie,
 • uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi i prezentuje własne zdanie; komunikuje się w różnych sytuacjach społecz­nych,
 • dba o kulturę wypowiadania się,  poprawnie stosuje pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pyta­jącym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe,
 • zna alfabet; dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście,
 • pisze czytelnie i estetycznie (przestrzega zasad kaligrafii), dba o popraw­ność ortogra­ficzną oraz interpunkcyjną,
 • przepisuje teksty, pisze z pamięci i ze słuchu; w miarę samodzielnie reali­zuje pisemne zadania domowe.

DOBRZE

         UCZEŃ:

 • słucha wypowiedzi i stara się korzystać z przekazywanych informacji,
 • czyta i zazwyczaj rozumie teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edu­ka­cyjnym
 •  wyszukuje w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzysta z obra­zko­wych słowników i encyklopedii,
 • pod kierunkiem nauczyciela rozpoznaje formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notat­ka do kroniki;
 • pracuje nad bogaceniem  zasobu słownictwa,
 • w tekście literackim zaznacza wybrane fragmenty,  wskazuje głównych bohaterów,
 • stara się poprawnie czytać teksty i recytować wiersze,
 • zazwyczaj czyta wskazane przez nauczyciela książki i stara się wypowiadać się na ich temat,
 •  pod kierunkiem nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń
 • pod kierunkiem nauczyciela tworzy : kilkuzdaniową wypowiedź, krótkie opo­wia­­da­nie i opis, list prywatny, życzenia, zaproszenie,
 • uczestniczy w rozmowach: zadaje pytania, udziela odpowiedzi, komunikuje się w różnych sytuacjach społecz­nych,
 • dba o kulturę wypowiadania się, stara się stosować pauzy i właściwą intonację w zdaniu oznajmującym, pyta­jącym i rozkazującym; stosuje formuły grzecznościowe,
 • zna alfabet; dostrzega różnicę pomiędzy literą i głoską; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście,
 • stara się pisać czytelnie,  estetycznie i  popraw­nie

DOSTATECZNIE

         UCZEŃ:

 • samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wyszukuje we wskazanym tekście potrzebne informacje
 •  stara się słuchać wypowiedzi
 • czyta  teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edu­ka­cyjnym
 •  z pomocą nauczyciela korzysta z obra­zko­wych słowników i encyklopedii,
 • pod kierunkiem nauczyciela rozpoznaje niektóre formy użytkowe np. zaproszenie, życzenia, opis,
 • w tekście literackim  wskazuje głównych bohaterów,
 • stara się poprawnie czytać krótkie teksty i recytować wiersze,
 • z pomocą  nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń
 • z pomocą nauczyciela tworzy : krótką wypowiedź, opis według planu,  życzenia,
 • komunikuje się w różnych sytuacjach społecz­nych,
 • w wypowiedziach  stosuje formuły grzecznościowe,
 • na ogół zna alfabet; dzieli wyrazy na sylaby; oddziela wyrazy w zdaniu, zdania w tekście,

NIEWYSTARCZAJĄCO

         UCZEŃ:

 • tylko z pomocą nauczyciela wyszukuje potrzebne informacje w tekście,
 • wybiórczo słucha wypowiedzi,
 • bardzo słabo czyta teksty przeznaczone dla dzieci na I etapie edukacyjnym, nie potrafi wyciągnąć odpowiednich wniosków,
 • wyłącznie z pomocą nauczyciela korzysta z obrazkowych słowników i encyklopedii,
 • myli formy użytkowe:  zaproszenie, życzenie, opis,
 • czyta bardzo wolno, popełniając błędy,
 • tylko z pomocą nauczyciela korzysta z podręczników i zeszytów ćwiczeń,
 • wyłącznie z pomocą nauczyciela redaguje krótkie teksty, zadaje pytania, odpowiada na pytania innych,
 • myli litery, popełnia błędy dzieląc wyrazy na sylaby, czasami nie oddziela wyrazów w zdaniu, albo zdań w tekście.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

DOSKONALE

        UCZEŃ:

 • posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program edukacji matematycznej w klasie III,
 • samodzielnie układa i rozwiązuje zadania trudne i nadobowiązkowe,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych,
 • interesuje się matematyką,
 • bierze udział w konkursach matematycznych,
 • układa i rozwiązuje łamigłówki matematyczne, krzyżówki itp.,
 • na sprawdzianach rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności,

BARDZO DOBRZE

         UCZEŃ:

 • liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
 • zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
 • porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);
 • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
 • podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzie­lenia za pomocą mnożenia;
 • rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę);
 • rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);
 • wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytu­acjach codziennych wymagających takich umiejętności;
 • mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumia­no­wa­nych w obliczeniach
 • formalnych); używa pojęcia kilometr w sytu­acjach ży­cio­­wych, np. jechaliśmy autobusem 27 kilometrów (bez zamiany na metry);
 • waży przedmioty, używając określeń: kilogram, pół kilograma, dekagram; wyko­nu­je łatwe obliczenia, używając tych miar (bez zamiany jednostek i bez wyrażeń dwu­mianowanych liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
 • zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
 • porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);
 • dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
 • podaje z pamięci iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzie­lenia za pomocą mnożenia;
 • rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę);
 • rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);
 • wykonuje łatwe obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytu­acjach codziennych wymagających takich umiejętności;
 • mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar (bez zamiany jednostek i wyrażeń dwumia­no­wa­nych w obliczeniach w obliczeniach formalnych);
 • odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;
 • odczytuje temperaturę (bez posługiwania się liczbami ujemnymi);
 • odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;
 • podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chrono­logicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;
 • odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetla­jących cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);
 • rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, poło­żone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości; oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach);
 • rysuje drugą połowę figury symetrycznej; rysuje figury w powiększeniu i pomniej­szeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).            

DOBRZE

         UCZEŃ:

 • pod kierunkiem nauczyciela liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
 • zazwyczaj samodzielnie zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
 • najczęściej poprawnie porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);
 • najczęściej poprawnie dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
 • zazwyczaj poprawnie podaje iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia; sprawdza wyniki dzie­lenia za pomocą mnożenia;
 • z pomocą rozwiązuje łatwe równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka (bez przenoszenia na drugą stronę);
 • z pomocą rozwiązuje zadania tekstowe wymagające wykonania jednego działania (w tym zadania na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego);
 • najczęściej prawidłowo wykonuje obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość) i radzi sobie w sytu­acjach codziennych,
 • mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar,
 • pod kierunkiem odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra, ćwierć litra;
 • najczęściej poprawnie odczytuje temperaturę (bez posługiwania się liczbami ujemnymi);
 • najczęściej poprawnie odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;
 • z pomocą podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; porządkuje chrono­logicznie daty; wykonuje obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;
 • pod kierunkiem nauczyciela  odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetla­jących cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta; wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);
 • rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty (również nietypowe, poło­żone w różny sposób oraz w sytuacji, gdy figury zachodzą na siebie); rysuje odcinki o podanej długości;  z pomocą oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach);
 • rysuje drugą połowę figury symetrycznej; z pomocą rysuje figury w powiększeniu i pomniej­szeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).

DOSTATECZNIE

       UCZEŃ:

 • liczy (w przód i z pomocą nauczyciela w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
 • pod kierunkiem nauczyciela zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
 • pod kierunkiem nauczyciela porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);
 • z pomocą nauczyciela dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
 • potrafi obliczyć  iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia;
 • zazwyczaj poprawnie wykonuje proste obliczenia pieniężne (cena, ilość, wartość);
 • pod kierunkiem nauczyciela mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar,
 • pod kierunkiem odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra,
 • odczytuje temperaturę (bez posługiwania się liczbami ujemnymi);
 • pod kierunkiem odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;
 • z pomocą podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia i miesięcy; wykonuje proste obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;
 • z pomocą nauczyciela  odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetla­jących cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);
 • rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty, rysuje odcinki o podanej długości; z pomocą oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach);
 • pod kierunkiem rysuje drugą połowę figury symetrycznej, figurę w powiększeniu i pomniej­szeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).

NIEWYSTARCZAJĄCO

      UCZEŃ:

 • z pomocą nauczyciela liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami w zakresie 100 i setkami od danej liczby w zakresie 1000;
 • z pomocą nauczyciela zapisuje cyframi i odczytuje liczby w zakresie 1000;
 • pod kierunkiem nauczyciela porównuje dowolne dwie liczby w zakresie 1000 (słownie i z użyciem znaków <, >, =);
 • z pomocą nauczyciela dodaje i odejmuje liczby w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych); sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania;
 • wie, jak obliczyć  iloczyny w zakresie tabliczki mnożenia;
 • wymaga pomocy podczas wykonywania obliczeń pieniężnych (cena, ilość, wartość);
 • z pomocą nauczyciela mierzy i zapisuje wynik pomiaru długości, szerokości i wysokości przedmiotów oraz odległości; posługuje się jednostkami: milimetr, centymetr, metr; pod kierunkiem wykonuje łatwe obliczenia dotyczące tych miar,
 • pod kierunkiem odmierza płyny różnymi miarkami; używa określeń: litr, pół litra,
 • z pomocą odczytuje temperaturę (bez posługiwania się liczbami ujemnymi);
 • z pomocą odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII;
 • z pomocą podaje i zapisuje daty; zna kolejność dni tygodnia, pod kierunkiem wymienia kolejne miesiące oraz wykonuje proste obliczenia kalendarzowe w sytuacjach życiowych;
 • z pomocą nauczyciela  odczytuje wskazania zegarów: w systemach: 12- i 24-godzinnym, wyświetla­jących cyfry i ze wskazówkami; posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, z pomocą wykonuje proste obliczenia zegarowe (pełne godziny);
 • rozpoznaje i nazywa koła, kwadraty, prostokąty i trójkąty, rysuje odcinki o podanej długości; z pomocą oblicza obwody trójkątów, kwadratów i prostokątów (w centymetrach);
 • z pomocą rysuje drugą połowę figury symetrycznej, figurę w powiększeniu i pomniej­szeniu; kontynuuje regularność w prostych motywach (np. szlaczki, rozety).

EDUKACJA PRZYRODNICZA

DOSKONALE

          UCZEŃ:

 • posiada wiedzę i umiejętności w zakresie treści przyrodniczych, społecznych, geograficznych, historycznych wykraczających poza program edukacji środowiskowej klasy III,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 • samodzielnie wykonuje doświadczenia wykraczające poza program oraz sporządza notatki z obserwacji,
 • bierze udział w konkursach przyrodniczych,
 • interesuje się przyrodą, ochroną środowiska,

BARDZO DOBRZE

      UCZEŃ:

 • obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem;
 • opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, łące i zbiornikach wodnych;
 • nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego;
 • wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne;
 • wyjaśnia zależności funkcjonowania przyrody od pór roku;
 • podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo);
 • zna wpływ przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin:
 • nazywa części ciała i organów wewnętrznych (np. serce, płuca, żołądek);
 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia i stosuje się do zaleceń stomatologa i lekarza;
 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych, (na miarę swoich możliwości); orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także w zagrożeniach typu powódź, huragan, śnieżyca, lawina itp.; wie, jak trzeba zachować się w takich sytuacjach.            

DOBRZE

      UCZEŃ:

 • pod kierunkiem obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem;
 • częściowo opisuje życie w wybranych ekosystemach: w lesie, ogrodzie, parku, łące i zbiornikach wodnych;
 • z pomocą nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego, górskiego;
 • wymienia kilka zwierząt i roślin typowych dla wybranych regionów Polski; rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne;
 • z pomocą wyjaśnia zależności funkcjonowania przyrody od pór roku;
 • czasami podejmuje działania na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku; wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo);
 • wie, że przyroda nieożywiona ma wpływ  na życie ludzi, zwierząt i roślin:
 • z pomocą nazywa części ciała i organów wewnętrznych (np. serce, płuca, żołądek);
 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się; rozumie konieczność kontrolowania stanu zdrowia,
 • dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,

DOSTATECZNIE

      UCZEŃ:

 • wspólnie z nauczycielem lub kolegą obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze,
 • częściowo opisuje życie w wybranym ekosystemie:
 • nazywa charakterystyczne elementy krajobrazu regionu swojej miejscowości,
 • potrafi wymienić nazwy pór roku,
 • wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek (wypalanie łąk, zaśmiecanie lasów, nadmierny hałas, kłusownictwo);
 • nazywa  niektóre części ciała,
 • zna podstawowe zasady racjonalnego odżywiania się;
 • nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,

NIEWYSTARCZAJĄCO

    UCZEŃ:

 • obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze tylko pod kierunkiem nauczyciela,
 • oczekuje pomocy podczas opisu fragmentu życia w wybranym ekosystemie:
 • nie nazywa charakterystycznych elementów krajobrazu regionu swojej miejscowości,
 • na podstawie ilustracji wymienia nazwy pór roku,
 • wie, że ludzie powodują zniszczenia w przyrodzie
 • z pomocą nazywa części ciała,
 • nie zawsze stara się dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,

EDUKACJA MUZYCZNA

Ocena uwzględnia wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

DOSKONALE

      UCZEŃ:

 • uczęszcza na dodatkowe lekcje muzyki [ognisko muzyczne, szkoła muzyczna],
 • rozumie i biegle posługuje się terminami stosowanymi w muzyce,
 • posiada szczególne walory głosowe,
 • gra na instrumencie nieobowiązującym w szkole,
 • układa akompaniament do wierszyków, rymowanek,
 • rozpoznaje i omawia utwory muzyczne,
 • chętnie śpiewa piosenki nadobowiązkowe,
 • osiąga sukcesy w konkursach muzycznych,

BARDZO DOBRZE

       UCZEŃ:

 • śpiewa w zespole piosenki ze słuchu (nie mniej niż 10 utworów w roku szkolnym); śpiewa z pamięci hymn narodowy,
 • gra na instrumentach perkusyjnych (proste rytmy i wzory rytmiczne) oraz melodycznych (proste melodie i akompaniamenty),
 • realizuje sylabami rytmicznymi, gestem oraz ruchem proste rytmy i wzory rytmiczne; reaguje ruchem na puls rytmiczny i jego zmiany, zmiany tempa, metrum i dynamiki (maszeruje, biega, podskakuje),
 • tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki oraz innego, prostego tańca ludowego,
 • rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwię­ku, akompaniament, tempo, dynamika) i znaki notacji muzycznej (między innymi wyraża ruchowo czas trwania wartości rytmicznych, nut i pauz),
 • aktywnie słucha muzyki i określa jej cechy: rozróżnia i wyraża środkami pozamuzycznymi charakter emocjonalny muzyki, rozpoznaje utwory wykonane: solo i zespołowo, na chór i orkiestrę; orientuje się w rodzajach głosów ludzkich (sopran, bas) oraz w instrumentach muzycznych (forte­pian, gitara, skrzypce, trąbka, flet, perkusja); rozpoznaje podstawowe formy muzyczne – AB, ABA (wskazuje ruchem lub gestem ich kolejne części);
 • tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów i obrazów oraz improwizacje ruchowe do muzyki,
 • improwizuje głosem i na instrumentach według ustalonych zasad,
 • wykonuje proste utwory, interpretuje je zgodnie z ich rodzajem i funkcją.

DOBRZE

      UCZEŃ:

 • śpiewa w zespole kilka piosenek ze słuchu, śpiewa z pamięci hymn narodowy,
 • gra na instrumentach perkusyjnych proste rytmy i wzory rytmiczne,
 • tańczy podstawowe kroki  krakowiaka lub innego prostego tańca ludowego,
 • rozróżnia podstawowe elementy muzyki (melodia, rytm, wysokość dźwię­ku, akompaniament, tempo, dynamika)
 • aktywnie słucha muzyki i tworzy proste improwizacje ruchowe,

DOSTATECZNIE

      UCZEŃ:

 • śpiewa piosenki w grupie,
 • gra na instrumentach perkusyjnych,
 • wyraża muzykę ruchem, uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych,
 • nie zawsze potrafi określić dynamikę i  wysokości dźwięków ,
 • ma kłopoty z zapisaniem na pięciolinii poznanych dźwięków gamy C - dur,
 • mylnie określa nastrój wysłuchanych utworów
 • odtwarza proste rytmy razem z grupą
 • myli elementy prostego układu ruchowego
 • rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne

NIEWYSTARCZAJĄCO

    UCZEŃ:

 • niechętnie śpiewa piosenki w grupie i gra na instrumencie perkusyjnym
 • wymaga dodatkowej zachęty do wzięcia udziału w zabawach muzyczno-ruchowych i podjęcia próby wyrażania muzyki ruchem.
 • z pomocą nauczyciela czyta rytmicznie proste teksty
 • nie umie wystukać prostego rytmu, myli wartości nut
 • nie rozróżnia podstawowych elementów muzyki
 • rozpoznaje  instrumenty muzyczne, wykorzystywane podczas zajęć
 • nie zapamiętuje prostego układu ruchowego
 • potrafi poruszać się rytmicznie, ale wymaga zachęty do zabaw przy muzyce

EDUKACJA TECHNICZNA

Ocena uwzględnia wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

DOSKONALE

      UCZEŃ:

 • posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w praktyce,
 • osiąga sukcesy w konkursach technicznych,
 • samodzielnie i chętnie wykonuje prace techniczne stosując ciekawe

i nietypowe rozwiązania,

 • potrafi krytycznie ocenić prace wykonane przez dzieci,
 • zawsze pamięta o bezpieczeństwie przy posługiwaniu się narzędziami

i urządzeniami,

 • zawsze utrzymuje wzorowy porządek w swoim otoczeniu,
 •  zna numery telefonów alarmowych i potrafi z nich skorzystać.

BARDZO DOBRZE

      UCZEŃ:

 • orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku („jak to zrobiono?”): meble, domy, samochody, sprzęt gospodarstwa domo­wego,
 • rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń: transportowych (samochody, statki, samoloty), wytwórczych (narzędzia, przyrządy), informatycznych (kompu­ter, laptop, telefon komór­ko­wy); orientuje się w rodzajach budowli (budyn­ki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, mosty, tunele, wieże) i urządzeń ele­ktrycz­nych (latarka, prądnica rowerowa),
 • określa wartość urządzeń technicznych z punktu widzenia cech użytkowych (łatwa, trudna obsługa), ekonomicznych (tanie, drogie

w zakupie i użytko­waniu), estetycznych (np. ładne, brzydkie),

 • przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały włókiennicze) oraz narzędzia,
 • rozumie potrzebę organizowania działania technicznego (praca indywi­du­alna i zespołowa, utrzymanie ładu i porządku w miejscu pracy),
 • posiada umiejętności:
 • odmierzania potrzebnej ilości materiału,
 • cię­cia papieru i tektury,
 • montażu modeli papierowych i z tworzyw sztucznych (np. buduje la­tawce, makiety domów, mostów, modele samo­cho­dów, samolotów i statków),
 • w miarę możliwości, montażu obwodów elektrycznych, szeregowych i równoległych z wykorzystaniem gotowych zestawów,
 • w ruchu drogowym, w sytuacji wypadku; wie, jak należy skorzystać z telefonów alarmowych,
 •  bezpiecznie zachowuje się przy wykonywaniu prac konstrukcyjnych.

DOBRZE

      UCZEŃ:

 • posługuje się narzędziami w sposób prawidłowy i bezpieczny,
 • chętnie wykonuje prace techniczne,
 • stosuje proste narzędzia pomiarowe i przyrządy introligatorskie,
 • potrafi rozróżnić własności materiałów, z których wykonuje prace,
 • rozróżnia warzywa i owoce oraz ich przetwory,
 • pod kierunkiem nauczyciela czyta proste rysunki techniczne,
 • zna symbole i znaki umożliwiające swobodne i bezpieczne poruszanie się po otoczeniu,
 • prace konstrukcyjne są estetyczne i staranne,
 • zna numery telefonów alarmowych.

DOSTATECZNIE

        UCZEŃ:

 • wymaga zachęty i dokładnego wyjaśnienia sposobu wykonania pracy,
 • wykazuje małą pomysłowość w wykonywaniu prac,
 • rozpoznaje niektóre materiały,
 • często ponownie musi wykonywać pracę, gdyż źle zaplanował rozmieszczenie,
 • prace są mało estetyczne,
 • często korzysta z pomocy nauczyciela,
 • próbuje korzystać z prostej informacji technicznej,
 • potrafi posługiwać się wybranymi narzędziami i przyborami.

NIEWYSTARCZAJĄCO

        UCZEŃ: 

 • wykazuje małe zainteresowanie poznawaniem i obsługą urządzeń,
 • przy posługiwaniu się szablonem korzysta z pomocy nauczyciela,
 • wytwory działalności praktycznej odbiegają od projektu lub szablonu,
 • myli numery telefonów alarmowych.

EDUKACJA PLASTYCZNA

Ocena uwzględnia wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

DOSKONALE

     UCZEŃ:

 • samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
 • wykazuje uzdolnienia plastyczne, które pogłębia na zajęciach pozalekcyjnych i odnosi sukcesy w konkursach plastycznych,
 • chętnie maluje, rysuje, rzeźbi, lepi, wycina, wydziera itp.,
 • samodzielnie wykonuje prace z wykorzystaniem różnych ciekawych technik plastycznych,
 • dba o estetykę prac i dobrą organizację warsztatu pracy.

BARDZO DOBRZE

   UCZEŃ:

 • wie o istnie­niu placówek kultury działających na terenie swojej miejscowości,
 • korzysta z przekazów medialnych, stosuje ich wy­two­ry w swojej działalności twórczej (zgodnie z elementarną wiedzą o pra­wach autora),
 • w pracach plastycznych posługuje się takimi środkami wyrazu plas­tycznego, jak: kształt, barwa, faktura, w kompozycji na płaszczyźnie i w prze­strzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plas­tyczne),
 •  realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych,
 • rozróżnia takie dziedziny działalności twórczej człowieka, jak: archi­tek­tura, sztuki plastyczne oraz inne określone dyscypliny sztuki (fotografika, film) i przekazy medialne (telewizja, Internet), a także rzemiosło artys­tyczne i sztukę ludową,
 • rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych należące do pol­skiego i europejskiego dziedzictwa kultury; opisuje ich cechy charakte­rystyczne posługując się podstawowymi terminami właści­wymi dla tych dziedzin działalności twórczej.

DOBRZEŃ

   UCZEŃ:

 • chętnie podejmuje działalność plastyczną: rysuje, maluje, rzeźbi, wydziera, wycina,
 • uwzględnia określony kształt, wielkość, proporcję, barwę, fakturę,
 • umie określić niektóre dziedziny sztuk plastycznych, np.: grafika,
 • potrafi określić indywidualne i charakterystyczne cechy ludzi

i zwierząt,

 • projektuje i wykonuje płaskie i przestrzenne formy użytkowe.

DOSTATECZNIE

   UCZEŃ:

 • wymaga zachęty do podejmowania działalności plastycznej,
 • nie zawsze uwzględnia określony kształt, wielkość, proporcję, barwę, fakturę,
 • wykazuje małą pomysłowość w wykonywaniu prac,
 • prace są mało estetyczne i ubogie w szczegóły,
 • Nie zawsze dba o ład i porządek w miejscu pracy.

NIEWYSTARCZAJĄCO

             UCZEŃ:

 • jest często nieprzygotowany do zajęć plastycznych ,
 • prace zawsze wykonuje z pomocą nauczyciela,
 • nie dba o ład i porządek w miejscu pracy.
 • niechętnie podejmuje działalność plastyczną
 • w pracach plastycznych wykorzystuje proste środki wyrazu
 • rzadko uwzględnia proporcję, kształt, barwę, fakturę
 • prace na ogół są niestaranne i nieestetyczne

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Ocena uwzględnia wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

DOSKONALE 

      UCZEŃ:

 • jest sprawny ruchowo, interesuje się sportem,
 • osiąga sukcesy w zawodach sportowych,
 • samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i doskonali swoją sprawność motoryczną,
 • uczestniczy w sportowych sekcjach pozaszkolnych i osiąga sukcesy,
 • wykonuje ćwiczenia nie objęte programem nauczania klasy III,

BARDZO DOBRZE

      UCZEŃ:

 • realizuje marszobieg trwający co najmniej 15 minut,
 • umie wykonać próbę siły mięśni brzucha oraz próbę gibkości dolnego od­cin­ka kręgosłupa,
 • przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód,
 • skacze przez skakankę, wykonuje przeskoki jednonóż i obunóż nad niskimi przeszkodami,
 • wykonuje ćwiczenia równoważne bez przyboru, z przyborem i na przy­rządzie;
 • posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija i prowadzi ją,
 • bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych, zawodach spor­to­wych, respektując reguły i podporządkowując się decyzjom sędziego,
 • właściwie zachowuje się w sytuacjach zwycięstwa i porażki;
 • rozumie potrzebę stosowania koniecznych dla zdrowia zabiegów higie­nicznych (np. mycie zębów, codzienne mycie całego ciała), dba o czystość odzieży (pamięta o zmianie bielizny, skarpet),
 • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

DOBRZE

      UCZEŃ:

 • ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość dokładnie,
 • przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń oraz wykonuje przewrót w przód,
 • zna zasady gier sportowych,
 • posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija,
 • bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych,
 • właściwie zachowuje się w sytuacjach zwycięstwa i porażki;
 • rozumie potrzebę stosowania koniecznych dla zdrowia zabiegów higie­nicznych, dba o czystość odzieży,
 • przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • potrafi wybrać bezpieczne miejsce do zabaw i gier ruchowych; wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.
 • nie potrzebuje większej zachęty do pracy nad aktywnością fizyczną,

DOSTATECZNIE

      UCZEŃ:

 • dysponuje przeciętną sprawnością fizyczną,
 • ćwiczenia wykonuje niepewnie, zdarzają się większe błędy techniczne,
 • wykazuje małe postępy w usprawnianiu własnego ciała,
 • nie zawsze przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • niechętnie bierze udział w zabawach, mini grach i grach terenowych,

NIEWYSTARCZAJĄCO

    UCZEŃ:

 • nie przestrzega zasad podczas gier i zabaw ruchowych,
 • nie przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się w trakcie zajęć ruchowych; posługuje się przyborami sportowymi niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń ruchowych określonych przez podstawę programową,
 • nie chce podejmować żadnej aktywności fizycznej,

EDUKACJA SPOŁECZNA

DOSKONALE

       UCZEŃ:

 • z własnej inicjatywy podejmuje prace na rzecz klasy, szkoły, uczestniczy w działaniach charytatywnych
 • swoją postawą stanowi wzór dla innych,
 • wie, że należy dbać o poprawne relacje z innymi ludźmi,

BARDZO DOBRZE

          UCZEŃ:

 • odróżnia dobro od zła, stara się być sprawiedliwym i prawdomównym; nie krzyw­dzi słabszych i pomaga potrzebującym;
 • identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; podejmuje obowiązki domowe i rzetelnie je wypełnia; rozumie sytuację ekonomiczną rodziny i dostosowuje do niej swe oczekiwania;
 • wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników (formy grzecznościowe); rozumie potrzebę utrzymywania dobrych relacji z sąsiadami w miejscu zamieszkania; jest chętny do pomocy, respektuje prawo innych do pracy i wypoczynku;
 • jest tolerancyjny wobec osób innej narodowości, tradycji kulturowej itp.; wie, że ludzie mają te same prawa niezależnie od wyglądu, koloru skóry;
 • zna prawa ucznia i jego obowiązki (w tym zasady bycia dobrym kolegą), respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach (na miarę swych możli­wości);
 • zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; wie w jakim regionie mieszka; uczestniczy w wydarzeniach organizowanych przez lokalną społeczność;
 • zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn) i najważniejsze wydarzenia histo­ryczne; orientuje się w tym, że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata;
 • wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka; wie, jaki zawód wykonują jego naj­bliżsi i znajomi; czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz;
 • zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagro­żeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.

DOBRZE

      UCZEŃ:

 • odróżnia dobro od zła, nie krzyw­dzi słabszych i pomaga potrzebującym;
 • wie, jak należy zachowywać się w stosunku do dorosłych i rówieśników,
 • zna prawa ucznia i jego obowiązki, respektuje je; uczestniczy w szkolnych wydarzeniach
 • zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty,
 • zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn) i najważniejsze wydarzenia histo­ryczne;
 •  wie, jaki zawód wykonują jego naj­bliżsi, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz;
 • zna zagrożenia ze strony ludzi; potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zagro­żeniu, niebezpieczeństwie; zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.

DOSTATECZNIE

       UCZEŃ:

 • zazwyczaj odróżnia dobro od zła, nie krzyw­dzi słabszych,
 • zna prawa ucznia i jego obowiązki, ale nie zawsze je respektuje, uczestniczy w szkolnych wydarzeniach
 • zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn),
 •  wie, czym zajmuje się np. kolejarz, aptekarz, policjant, weterynarz;
 • potrafi powiadomić dorosłych o wypadku, zna numery telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji oraz ogólnopolski numer alarmowy 112.
 • nie zawsze właściwie   reaguje w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych, próbuje radzić sobie z problemami
 • wie, jakie znaczenie ma rodzina w życiu człowieka
 • stara się zgodnie współpracować w zespole i bawić w grupie
 • stara się, ale nie zawsze  przestrzega zasad bezpieczeństwa
 • nie zawsze wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób
 • poznaje pracę ludzi różnych zawodów  ze swojego regionu
 • nie zawsze potrafi zaakceptować różnice między ludźmi
 • poznaje swoją najbliższą okolicę i jej najważniejsze obiekty
 • zna swoją narodowość i symbole narodowe, ale nie zawsze pamięta, jak się wobec nich zachować
 • wie, że są ludzie zasłużeni dla miejscowości

NIEWYSTARCZAJĄCO

         UCZEŃ:

 • nie odróżnia dobra od zła, krzywdzi słabszych,
 • nie respektuje praw i obowiązków ucznia,
 • nie dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych,
 • z pomocą potrafi opowiedzieć, czym zajmuje się np. kolejarz, policjant;
 • nie zna numerów telefonów: pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji.
 • ma trudności z dokonaniem samooceny i oceny zachowania innych
 • rzadko rozpoznaje sygnały alarmowe w sytuacjach szkolnych
 • myli numery alarmowe
 • nie zachowuje zasad bezpieczeństwa poruszając się po budynku szkolnym
 • nie potrafi właściwie reagować w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych
 • rzadko przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności
 • rozumie, na czym polega koleżeństwo, ale ma trudności z utrzymaniem prawidłowych relacji z rówieśnikami
 • zna prawa i obowiązki ucznia, rzadko ich przestrzega
 •  nie wykazuje szacunku i zrozumienia dla innych osób
 • poznaje pracę ludzi różnych zawodów, nie zawsze  rozumie jej znaczenie
 •  ma problemy z akceptacją różnic między ludźmi
 • poznaje swoją najbliższą okolicę i niektóre  najważniejsze obiekty
 • zna swoją narodowość i niektóre symbole narodowe

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE 

DOSKONALE

       UCZEŃ:

 • posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program klasy III
 • samodzielnie rozwija swoje uzdolnienia
 • rozumie i biegle posługuje się terminami stosowanymi w informatyce
 • posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w praktyce,

BARDZO DOBRZE

       UCZEŃ:

 • samodzielnie umie obsługiwać komputer: (sprawnie posługuje się myszą i klawiaturą, poprawnie nazywa główne elementy zestawu komputerowego;
 • sprawnie posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania; korzysta z opcji w programach;
 • biegle wyszukuje i korzysta z informacji:
 1. przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły),
 2. dostrzega elementy aktywne na stronie internetowej, nawiguje po stronach w określonym zakresie,
 3. odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;
 • tworzy teksty i rysunki: (wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania, wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur)
 •  zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów:
 1. wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne,
 2. mas wiadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu,
 3. stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

 DOBRZE

       UCZEŃ:

 •  umie obsługiwać komputer: (posługuje się myszą i klawiaturą,  nazywa główne elementy zestawu komputerowego;)
 • posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi,  korzysta z opcji w programach;
 • wyszukuje i korzysta z informacji: (przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły), nawiguje po stronach w określonym zakresie, odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;
 • tworzy teksty i rysunki: (wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania, wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki,)
 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: (wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne, ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.)

DOSTATECZNIE

UCZEŃ:

 • umie obsługiwać komputer: (posługuje się myszą i klawiaturą,  nazywa główne elementy zestawu komputerowego;)
 • nie zawsze posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, nie zawsze korzysta z opcji w programach;
 • zazwyczaj wyszukuje i korzysta z informacji: (przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe (np. stronę swojej szkoły), nawiguje po stronach w określonym zakresie, odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;
 • nie zawsze tworzy teksty i rysunki: (zazwyczaj wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy i zdania, zazwyczaj wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki,)
 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: (wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne, ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.)

NIEWYSTARCZAJĄCO

         UCZEŃ:

 • z pomocą umie obsługiwać komputer:
 • z trudnością posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi oraz korzysta z opcji w programach;
 • nie potrafi wyszukać i korzystać z informacji:;
 • nie potrafi tworzy tekstów i rysunków:
 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: (wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadwyręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne, ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu, stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.) ale rzadko się do nich stosuje.

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy III

OCENA CELUJĄCA

 • Uczeń nie tylko spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, ale posiada wiedzę wykraczającą poza program katechezy.
 • Wyróżnia się aktywnością w grupie katechetycznej.
 • Twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną formację religijną.
 • Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, potrafi zastosować je we własnym życiu, służy radą innym, jest świadkiem wiary.
 • Osiąga sukcesy w konkursach religijnych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

OCENA BARDZO DOBRA

 • Opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem katechezy klasy III: 1. Trwamy w nauce Jezusa i na modlitwie

       2. Jezus wyjaśnia nam Pisma

       3. Jezus ofiaruje Ojcu siebie i nas

       4. Jezus wzywa nas na ucztę

       5. Jezus nas błogosławi i posyła do świata

 • Zdobyte wiadomości potrafi samodzielnie objaśnić i powiązać w całość.
 • Uczeń posiada uzupełniony zeszyt.
 • Zna Mały Katechizm.
 • Bierze czynny udział w katechezie.
 • Okazuje szacunek dla  przedmiotów, miejsc i znaków religijnych.
 • Przejawia postawę apostolską, wyrażając na zewnątrz swoją wiarę.

OCENA DOBRA

 • Uczeń opanował wiadomości i umiejętności, które pozwalają na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy religijnej.
 • Dysponuje dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości.
 • Uczeń posiada uzupełniony zeszyt.
 • Potrafi odpowiedzieć samodzielnie na wszystkie pytania związane z tematem katechezy.
 • Zna  Mały Katechizm.
 • Przejawia aktywność na zajęciach.
 • Okazuje szacunek dla przedmiotów, miejsc i znaków religijnych.

OCENA DOSTATECZNA

 • Uczeń opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające zdobywanie dalszej wiedzy.
 • Dysponuje przeciętną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są luki. 
 • Wykonanie zadań przez ucznia budzi zastrzeżenia.
 • Zna podstawowe modlitwy i prawdy wiary.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 • Dysponuje minimalną wiedzą w zakresie materiału przewidzianego programem, w jego wiadomościach są luki, umożliwiają mu one jednak dalszą naukę oraz utożsamianie się z chrześcijaństwem.
 • Proste zadania o niewielkim stopniu trudności rozwiązuje przy pomocy nauczyciela.
 • Niechętnie bierze udział w katechezie.
 • Zna najbardziej istotne z podstawowych modlitw i prawd wiary.

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

 • Nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.
 • Odmawia wszelkiej współpracy.
 • Ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Sieprawiu
  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Sieprawiu, 32- 447 Siepraw, ul. ks. J. Przytockiego 10
 • 12 274 63 46

Galeria zdjęć