Nawigacja

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

 

zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych administratorem danych osobowych jest  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Sieprawiu z siedzibą w Sieprawiu (32-447) ul. ks. J. Przytockiego 10.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Dyrektorem Zespołu Placówek Oświatowych w Sieprawiu można się skontaktować poprzez adres email zpospsiepraw@op.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Dyrektor Zespołu wyznaczył inspektora ochrony danych p. Michała Sochę, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email  iod@siepraw.pl , lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji ustawowych zadań placówki: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  na podstawie  Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.), oraz   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. Zm),
 • udziału uczniów w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie pisemnej zgody -  art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
 • publikacji wizerunku i osiągnięć ucznia na tablicach szkolnych, prasie lokalnej oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie pisemnej zgody -  art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,
 • odebrania uczniów ze szkoły przez osoby niebędące rodzicami lub prawnymi opiekunami na podstawie pisemnej zgody - -  Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Kuratorium Oświaty
 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,
 • Urząd Gminy Siepraw,
 • Centrum Obsługi Szkół w Sieprawiu,
 • Firma Mobireg– elektroniczny na podstawie umowy powierzenia  
 • Inne na wniosek np. GOPS, Sąd.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Podanie danych przetwarzanych na podstawie pisemnej zgody jest dobrowolne, konsekwencją niewyrażenie zgód będzie:

 • Brak publikacji osiągnięć ucznia,
 • Brak publikacji wizerunku ucznia,
 • Brak możliwości udziału w konkursach i zawodach,
 • Brak możliwości odebrania ucznia przez osobę inną niż rodzice.

 

 
 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Sieprawiu
  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Sieprawiu, 32- 447 Siepraw, ul. ks. J. Przytockiego 10
 • 12 274 63 46

Galeria zdjęć