Nawigacja

Dokumenty, regulaminy

Zarządzenie dotyczące nauczania na odległość

Zarządzenie nr 9/2020

z dnia 6 października 2020 r

 w sprawie  sposobu i trybu realizacji zadań  w Zespole Placówek Oświatowych w Sieprawiu w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

§ 1

W związku z dalszym ograniczeniem funkcjonowania placówki w okresie od 9 do 29 listopada 2020 i obowiązkiem prowadzenia kształcenia na odległość również w klasach 1-3 ustala się , co następuje:

 1. Nauka dla dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkole pozostaje bez zmian. 
 2. W dniach 9 i 10 listopada 2020 r. będzie prowadzona jedna grupa świetlicowa w godzinach od 8.00 do 15.00 dla uczniów zapisanych na świetlicę, którym rodzice nie będą w stanie zapewnić opieki ze względu na charakter pracy związanej bezpośrednio ze zwalczaniem COVID 19. Od 12 listopada 2020  świetlica szkolna będzie zapewniać opiekę dzieciom zgłoszonym  na zajęcia opiekuńcze przez  rodziców bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19. Zgłoszenia na zajęcia w świetlicy odbywające się  od 12.11.2020 r. należy dokonać przez dziennik elektroniczny wysyłając wiadomość do wychowawcy klasy w dniu 9.11.2020 r. Czas pracy świetlicy zostanie ustalony po weryfikacji zgłoszeń.
 3. Biblioteka szkolna pracuje w systemie mieszanym – bibliotekarz łączy pracę stacjonarną z pracą zdalną na platformie e-biblo.
 4. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna  dla uczniów i rodziców może być realizowana za pośrednictwem platformy Google Meet, telefonicznie lub na terenie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z pedagogiem lub psychologiem szkolnym.
 5. Uczniowie klas IV-VIII w dniach od 9 do 29  listopada br. kontynuują  naukę zdalną wg dotychczasowych zasad.
 6. Uczniowie klas 1-3 przechodzą na naukę zdalną.
 7. Podstawową formą kontaktu oraz konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami jest dziennik elektroniczny : moduł wiadomości i moduł zadania domowe .
 8. W dniu 9 listopada 2020  o godzinie 17.00 odbędą się spotkania on-line wychowawców klas 1-3 z rodzicami uczniów poświęcone organizacji kształcenia zdalnego ; rodzice  otrzymają wówczas dane dostępowe do szkolnej platformy classroom.
 9. Dzień 10 listopada  2020 będzie poświęcony wprowadzeniu procedur związanych z organizacją zajęć w formie zdalnej w następujący sposób:

W ramach swojego czasu pracy w tym dniu wychowawcy  klas 1-3

 1.  sprawdzą aktywność kont uczniów i kont rodziców w e- dzienniku Librus. Równocześnie zarejestrują wszystkie przypadki, w których jest utrudniona komunikacja z uczniem ze względu na trudności z łączem internetowym lub trudności ze sprzętem i zgłoszą je do dyrektora szkoły. Tam, gdzie rozwiązaniem będzie pomoc w formie użyczenia sprzętu  - zastaną użyczone szkolne laptopy. Ze względu na ograniczoną ilość sprzętu, którym dysponuje szkoła, w pierwszej kolejności otrzymają laptopy uczniowie z rodzin wielodzietnych.
 2. sprawdzą ścieżki komunikacyjne z uczniami na platformie Google Classroom  i Google Meet w domenie szkoły : szkolasiepraw.pl

c) W terminarzu w Librusie  nauczyciele  umieszczą linki do zajęć online z wykorzystaniem Google Meet; będą one umieszczane w cyklu tygodniowym , na każdy kolejny tydzień kształcenia zdalnego. Lekcje on-line nauczyciele będą prowadzić w zakresie edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej oraz języka angielskiego. Czas zajęć on-line nie powinien przekraczać 3 zajęć lekcyjnych dziennie, przy czym jedne zajęcia nie powinny być dłuższe niż 0,5 godziny. Uczniów podczas lekcji online obowiązuje włączenie kamery i mikrofonu, aby nauczyciel mógł monitorować ich zaangażowanie podczas zajęć.

d) Wszystkie materiały edukacyjne oraz instrukcje będą umieszczane przez nauczycieli  w module zadania domowe w dzienniku elektronicznym . Opcjonalnie nauczyciele będą w tym celu wykorzystywać również  platformę Google Classrom.

e) w zakresie pozostałych edukacji ( w tym zajęć szachowych i religii) nauczyciele wskażą uczniom zakres materiału, którego szacowany czas  realizacji przez ucznia nie przekracza odpowiedniej dla danego przedmiotu tygodniowej liczby jednostek lekcyjnych .

f) Nauczyciele specjaliści pracujący indywidualnie z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych ustalą z rodzicami formę realizacji zajęć : online lub stacjonarnie w szkole.

§ 2

1. Wszyscy nauczyciele pracujący z uczniami klas 1-3 realizują swój tygodniowy wymiar zajęć. Dokumentowanie realizacji zadań przez nauczycieli odbywa się w dzienniku elektronicznym w dniu, w którym odbywają się dane zajęcia. Nauczyciele dokumentują realizację zajęć z klasą, grupą lub w ramach nauczania indywidualnego poprzez wpisanie do dziennika elektronicznego frekwencji oraz tematu lekcji wraz ze zwięzłą informacją o formie przeprowadzania zajęć (online/ stacjonarnie/udostępnienie materiałów edukacyjnych). Podczas zajęć prowadzonych online lub stacjonarnie rejestrowana jest rzeczywista frekwencja uczniów na zajęciach. Podczas przesyłania materiałów edukacyjnych nauczyciel rejestruje w dzienniku jako inną obecność  uczniów, do których materiały zostały wysłane.

2. W przypadku uczniów, którzy nie zgłoszą swojego udziału w zajęciach online i nie usprawiedliwią nieobecności u wychowawcy klasy do końca danego tygodnia, nieobecność uznaje się za nieusprawiedliwioną. Przy braku kontaktu z uczniem na dwóch zajęciach lub braku kontaktu z rodzicem ucznia wychowawca klasy wyjaśnia przyczyny i niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły.

3.  Brak aktywności ucznia w korzystaniu z  materiałów  wskazanych i udostępnianych przez nauczyciela , który uniemożliwi nauczycielowi   ocenianie  pracy ucznia i jego postępów w nauce, może skutkować nieklasyfikowaniem z przedmiotu .

 1. Ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów odbywa się zgodnie ze statutem szkoły.
   

§ 3

 

1. Każdy uczeń lub jego rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia w terminie i formie określonej przez nauczyciela.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, mogą odbywać się na terenie szkoły, za pośrednictwem platformy Google Meet, poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie - na wskazany przez nauczyciela numer telefonu.
3. Konsultacje na terenie szkoły mogą odbywać się w małych grupach, przy zapewnieniu reżimu sanitarnego i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i sali z dyrektorem szkoły.

 

 

§ 4

Zarządzenie przekazuje się do wiadomości nauczycieli , uczniów i rodziców przez dziennik elektroniczny – moduł : pliki szkoły oraz przez umieszczenie go na stronach internetowych szkoły i przedszkola, a także na tablicach informacyjnych w placówkach.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 9 listopada 2020 r.

 

Elżbieta Leśniak – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Sieprawiu.

 

 

 

Zarządzenie nr 8/2020

z dnia 24 października 2020 r

 w sprawie  sposobu i trybu realizacji zadań  w Zespole Placówek Oświatowych w Sieprawiu w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 ( https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1870)

§ 1

W związku z ograniczeniem funkcjonowania placówki w okresie od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. i obowiązkiem prowadzenia kształcenia na odległość w klasach 4-8 ustala się , co następuje:

 1. Nauka dla dzieci w przedszkolu i uczniów klas I-III  pozostaje bez zmian. 
 2. Bez zmian pracuje świetlica szkolna oraz biblioteka.
 3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna  dla uczniów i rodziców może być realizowana za pośrednictwem platformy Google Meet, telefonicznie lub na terenie szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania z pedagogiem lub psychologiem szkolnym.
 4. Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania  będą obowiązywały od 26 października do 8 listopada br.
 5. Podstawową formą kontaktu oraz konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami jest dziennik elektroniczny : moduł wiadomości
 6. W dniu 26 października 2020 nie odbędą się zajęcia on-line – ten dzień zostanie poświęcony na  wdrożenie procedur związanych z organizacją zajęć w formie zdalnej w następujący sposób:
 1. W ramach swojego czasu pracy w tym dniu wychowawcy  klas 4-8 sprawdzą aktywność kont uczniów i kont rodziców w e- dzienniku Librus. Równocześnie zarejestrują wszystkie przypadki, w których jest utrudniona komunikacja z uczniem ze względu na trudności z łączem internetowym lub trudności ze sprzętem i zgłoszą je do dyrektora szkoły.

-  Tam, gdzie rozwiązaniem będzie pomoc w formie użyczenia sprzętu  - zastaną użyczone szkolne laptopy. Ze względu na ograniczoną ilość sprzętu, którym dysponuje szkoła, w pierwszej kolejności otrzymają laptopy uczniowie klas najstarszych.

- Tam, gdzie problemem jest brak u ucznia sprawnego łącza internetowego  - zastaną ustalone zasady korzystania przez ucznia z zajęć online na terenie szkoły w oparciu o sprzęt szkolny.

b) W ramach swojego czasu pracy w tym dniu nauczyciele uczący w klasach 4-8 sprawdzą ścieżki komunikacyjne z uczniami na platformie Google Classroom  i Google Meet w domenie szkoły : szkolasiepraw.pl

c) W planie lekcji nauczyciele przedmiotów umieszczą linki do zajęć online z wykorzystaniem Google Meet; będą one umieszczane w cyklu tygodniowym , na każdy kolejny tydzień kształcenia zdalnego.

d) Wszystkie materiały edukacyjne będą przesyłane przez nauczycieli przez platformę Google Classrom. Dodatkowo informacja o przesłanych materiałach zostanie umieszczona w module zadania domowe w dzienniku elektronicznym Librus.

e) Lekcje online w czasie rzeczywistym  zgodnie z planem lekcji będą prowadzić nauczyciele przedmiotów:  język polski, język angielski , język niemiecki,  historia, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, przyroda, informatyka, muzyka, plastyka, technika. Za nauczycieli nieobecnych w miarę możliwości będą ustalane zastępstwa. Uczniów podczas lekcji online obowiązuje włączenie kamery i mikrofonu, aby nauczyciel mógł monitorować ich zaangażowanie podczas zajęć.

f) nauczyciele przedmiotów: religia, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie  wskażą uczniom zakres materiału, którego szacowany czas  realizacji przez ucznia nie przekracza odpowiedniej dla danego przedmiotu tygodniowej liczby jednostek lekcyjnych ; materiały edukacyjne przesyłane przez platformę Google- Classroom  będą uwzględniać te zagadnienia programowe, które przede wszystkim bazują na samodzielnej pracy ucznia. Te zajęcia będą mogły odbywać się online w ramach zastępstwa za nieobecnego nauczyciela.

g) Nauczyciele specjaliści pracujący indywidualnie z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych ustalą z rodzicami formę realizacji zajęć : online lub stacjonarnie w szkole. Zajęcia te odbywać się będą zgodnie z planem lekcji w ustalonej formie.

h) Nauczyciele wspomagający uczestniczą z uczniami w zajęciach online; w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym opracowują materiały edukacyjne w formie dostosowanych do potrzeb swoich podopiecznych.

§ 2

1. Wszyscy nauczycieli pracujący z uczniami klas 4-8 realizują swój tygodniowy rozkład zajęć. Dokumentowanie realizacji zadań przez nauczycieli odbywa się w dzienniku elektronicznym w dniu, w którym odbywają się dane zajęcia. Nauczyciele dokumentują realizację zajęć z klasą, grupą lub w ramach nauczania indywidualnego poprzez wpisanie do dziennika elektronicznego frekwencji oraz tematu lekcji wraz ze zwięzłą informacją o formie przeprowadzania zajęć (online/ stacjonarnie/udostępnienie materiałów edukacyjnych). Podczas zajęć prowadzonych online lub stacjonarnie rejestrowana jest rzeczywista frekwencja uczniów na zajęciach. Podczas przesyłania materiałów edukacyjnych nauczyciel rejestruje w dzienniku jako inną obecność  uczniów, do których materiały zostały wysłane.

2. W przypadku uczniów, którzy nie zgłoszą swojego udziału w zajęciach online i nie usprawiedliwią nieobecności u wychowawcy klasy do końca danego tygodnia, nieobecność uznaje się za nieusprawiedliwioną. Przy braku kontaktu z uczniem na dwóch zajęciach lub braku kontaktu z rodzicem ucznia wychowawca klasy wyjaśnia przyczyny i niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły.

3.  Brak aktywności ucznia w korzystaniu z  materiałów  wskazanych i udostępnianych przez nauczyciela , który uniemożliwi nauczycielowi   ocenianie  pracy ucznia i jego postępów w nauce, może skutkować nieklasyfikowaniem z przedmiotu .

 1. Ocenianie wiadomości i umiejętności uczniów odbywa się zgodnie ze statutem szkoły.
   

§ 3

 

1. Każdy uczeń lub jego rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia w terminie i formie określonej przez nauczyciela.
2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, mogą odbywać się na terenie szkoły, za pośrednictwem platformy Google Meet, poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie - na wskazany przez nauczyciela numer telefonu.
3. Konsultacje na terenie szkoły mogą odbywać się w małych grupach, przy zapewnieniu reżimu sanitarnego i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i sali z dyrektorem szkoły.

 

 

§ 4

Zarządzenie przekazuje się do wiadomości nauczycieli , uczniów i rodziców przez dziennik elektroniczny – moduł : pliki szkoły oraz przez umieszczenie go na stronach internetowych szkoły i przedszkola, a także na tablicach informacyjnych w placówkach.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 26 października 2020 r.

 

Elżbieta Leśniak – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Sieprawiu.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Sieprawiu
  Szkoła Podstawowa im.T.Kościuszki w Sieprawiu, 32- 447 Siepraw, ul. ks. J. Przytockiego 10
 • 12 274 63 46

Galeria zdjęć